Deklaracja dostępności

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych:

 • materiały wideo nie zawierają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • niektóre informacje występują w postaci skanów z uwagi na charakter informacji.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Lemieszek.
 • E-mail: lo3@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 91 460 00 93


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
 • Adres: ul. Pomorska 150, 70-812 Szczecin
 • E-mail: lo3@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 91 460 00 93

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ul.Pomorskiej 150. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy liceum. Wejście to nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do drzwi prowadzą schody – 3 stopnie.  Na drzwiach znajduje się dzwonek na wysokości 175 cm. Szkoła posiada drugie i trzecie  wejście bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Do drzwi prowadzą schody  – 5 stopni. Zlokalizowane one są od strony boiska. 

Budynek składa się z 3 kondygnacji i na każdym poziomie znajduje się korytarz, do którego prowadzą schody.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.