Ogłoszenia i przetargi

OGŁOSZENIE NR 01/2017

O CENĘ NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD AUTOMATY

VEDINGOWE NA TERENIE III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

Działając  w  oparciu  o przepisy  Uchwały nr LXIII/1169/06  Rada  Miasta  Szczecin z dnia  16.10.2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki  organizacyjne  nie  posiadające  osobowości  prawnej  (Dz. Urz. Woj. Zach.. z 2006r. Nr 108. Poz. 2078), zmienionej Uchwałą Nr XII/344/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 30.07.2007r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Z2007r. Nr 95, poz.1677), Uchwałą nr XXX/749/08 Rady Miasta Szczecin z18.12.2008r. (Dz. Urz. Woj. z 2009r. Nr 4, poz. 154) oraz  Uchwałą Nr XLI/1025  Rady  Miasta  Szczecin z dnia 23.11.2009r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010r. Nr 10 poz. 188) oraz Uchwałą Nr XIX/530/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 04.06.2012r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2012r. poz.1535; z 2015r. poz. 2447)

Dyrektor

III liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika

w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 150

zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty cenowej dotyczącej dzierżawy powierzchni z przeznaczeniem na 2 automaty vendingowe ( 1 automat ciepłe napoje, 2 automat przekąski i napoje zimne).

Miejsce wykonania umowy: III LO, ul. Pomorska 150 70-812 Szczecin.

Termin realizacji umowy: od 01.04.2017r. do 31.12.2018r. z możliwością dalszej współpracy.

Termin i miejsce składania  i otwarcia konkursowych ofert cenowych:

Oferta  winna  być  złożona  w  formie  papierowej  lub  drogą  e-mail  na  adres  lo3@miasto.szczecin.pl  do dnia 17.03.2017r.  do  godz.1100 w  pokoju  nr 2  III  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Szczecinie przy ul. Pomorskiej 150.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 17.03.2017r. o godzinie 1130   w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego  im. M Kopernika w pokoju nr 2.

 Załącznik nr 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem dzierżawy jest powierzchnia użytkowa  w III LO.

Podmiot lub osoba, która zostanie wybrana w drodze niniejszego zapytania o cenę zostanie zobowiązana do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.

Wyniki wyboru zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej www.lo3.szczecin.pl lub informację można będzie uzyskać telefonicznie.

Zawarcie umowy:

  1. Umowa zostanie zawarta na projekcie umowy przygotowanej przez Wydzierżawiającego stanowiącym załącznik nr 2.

 

Pliki do pobrania: