Ogłoszenia i przetargi

Ogłoszenie nr 2 o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie

III Liceum Ogólnokształcącego im. M Kopernika

ul. Pomorska 150, 70-812 Szczecin

 

Działając w oparciu o przepisy:

Uchwały Rady Miasta Nr LXIII/ 169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ( z późń.  zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008r.),

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 150 ogłasza przetarg na wynajem następujących pomieszczeń:

a) sala gimnastyczna o powierzchni 160 m2

-udostępniania w poniedziałki, środy i piątki w godz.16:00 -18:30 w  celu amatorskiego uprawiania sportu i prowadzenia treningów piłki siatkowej i ręcznej w systemie godzinowym,

b) sala lekcyjna 48 m2

– udostępniana  od poniedziałku do piątku  w godz. 15:00 – 18:30 w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, w systemie 45 minut.

1.Minimalne stawki netto za godzinę wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:

          a) sala gimnastyczna ( 160m2): 50,00 zł. za godzinę zegarową

          b) sala lekcyjna ( 48m2):            30,00zł. za godzinę lekcyjną

2. Wymienione wyżej stawki nie dotyczą wynajmów okazjonalnych (jednorazowych).

3. Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego korzystania z sanitariatów, szatni i mediów.

Warunki przetargu:

 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej, w zamkniętej i opisanej kopercie, w dni robocze w godz. 8:00-14:00 w siedzibie III LO, pokój nr 2 (księgowość ).
 2. Na ofertę składają się:
 • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
 • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru ( nie starszy niż trzy miesiące )
 • kserokopia dowodu osobistego ( dla osób fizycznych ).
 1. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta (osobę podpisującą ofertę ) „za zgodność z oryginałem”.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Tekst umowy zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń III Liceum Ogólnokształcącego w budynku na parterze i stronie internetowej www.lo3.szczecin.pl jako załącznik nr 3. Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne  z akceptacją treści umowy najmu.
 3. Termin składania ofert – do 17.10.2018r. do godz. 12.00
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.10.2018r o godz. 12.30
 5. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora szkoły.
 6. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawek czynszu za godzinę wynajmu w przypadku sali gimnastycznej i za 45 minut w przypadku sali lekcyjnej. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 7. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem, oferenci którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie.
 8. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie ich w siedzibie i na stronie internetowej szkoły www.lo3.szczecin.pl
 9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
 10. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostaje najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 11. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony.
 12. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Wyjaśnienia i  informacje

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Bożena Dorżynkiewicz – kierownik gospodarczy, tel. 91 4600074
  w godz. 8:00 do 14:00.
 2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest:

– w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie ul. Pomorska 150 pok. nr 2

– na stronie internetowej szkoły www.lo3.szczecin.pl

 

Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wynajem pomieszczeń w III Liceum  Ogólnokształcącym im. M Kopernika:

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie
 3. Załącznik nr 3 – projekt umowy