Ogłoszenia i przetargi

Ogłoszenie nr 1
o przetargu na wynajem pomieszczeń
na terenie

III Liceum Ogólnokształcącego im. M Kopernika

Pomorska 150 70-812 Szczecin

 

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Nr LXIII/ 1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późń. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz uchwały Rady Miasta VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.), dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 150 ogłasza przetarg na wynajem następujących pomieszczeń:

a) sala gimnastyczna o powierzchni 160 m2 – udostępniania w poniedziałki, środy i piątki w godz.16:30 -19:00 w celu amatorskiego uprawiania sportu i prowadzenia treningów piłki siatkowej i ręcznej w systemie godzinowym

b) sala lekcyjna 48 m2 udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 16:30 – 19:00 w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, w systemie 45 minut.

 1. Minimalne stawki netto za godzinę wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:
  a) sala gimnastyczna ( 160m2) 50,00 zł. za godzinę zegarową
  b) sala lekcyjna ( 48m2) 30,00zł. za godzinę lekcyjną
 2. Wymienione wyżej stawki nie dotyczą wynajmów okazjonalnych (jednorazowych).
 3. Pomieszczenia na cele edukacyjne wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego korzystania z sanitariatów, szatni i mediów.

 

Warunki przetargu:

 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej, w zamkniętej i opisanej kopercie, w dni robocze w godz. 8:00-15:00 pokój nr 2 (księgowość )
 2. Na ofertę składają się:
  a) oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr  1
  b) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące)

  c) kserokopia dowodu osobistego (dla osób fizycznych).
 3. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta (osobę podpisująca ofertę) „za zgodność z oryginałem”.
 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Tekst umowy zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń III Liceum Ogólnokształcącego w budynku na parterze i stronie internetowej www.lo3.szczecin.pl (załącznik nr 3). Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.
 5. Termin składania ofert – do 31.03.2020r. do godz. 12.00.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.03.2020r. o godz. 12.30.
 7. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora szkoły.
 8. Kryterium wyboru ofert na działalność edukacyjną jest wysokość stawek czynszu za godzinę wynajmu w przypadku sali gimnastycznej i za 45 minut w przypadku sali lekcyjnej. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 9. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie.
 10. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie ich w siedzibie i na stronie internetowej szkoły www.lo3.szczecin.pl
 11. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.
 12. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostaje najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 13. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony.
 14. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyjaśnienia i informacje

1.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Bożena Dorżynkiewicz kierownik gospodarczy Tel. 91 4600074 w godz. 8:00 do 15:00.

2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest:

 • w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie ul. Pomorska 150 pok. nr 2
 • na stronie internetowej szkoły lo3.szczecin.pl

Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wynajem pomieszczeń w III Liceum  Ogólnokształcącym im. M Kopernika:

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie
 3. Załącznik nr 3 – projekt umowy

 

 

 

Ogłoszenie nr 2 o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie

III Liceum Ogólnokształcącego im. M Kopernika

ul. Pomorska 150, 70-812 Szczecin

 

Działając w oparciu o przepisy: Uchwały Rady Miasta Nr LXIII/ 1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późń.  zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007r. oraz Uchwała Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015r.), dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 150 ogłasza przetarg na wynajem następujących pomieszczeń:

a) lokal dwupokojowy o powierzchni 47m2 – II piętro

b) lokal jednopokojowy o powierzchni 35,7m2– I piętro

1.Wynajem w celu prowadzenia działalności gospodarczej, na rok z możliwością przedłużenia umowy.

2. Minimalne stawki netto za miesiąc wynajmu poszczególnych lokali mieszkalnych wynoszą:
a) lokal mieszkalny ( 47m2)  – 1.200,00 zł za miesiąc
b) lokal mieszkalny ( 35,70m2) – 900,00 zł za miesiąc

plus opłaty za media według wskazań licznika ( prąd , gaz ).

3. Wymienione stawki nie dotyczą wynajmów okazjonalnych (jednorazowych).

Warunki przetargu:

 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej, w zamkniętej i opisanej kopercie, w dni robocze w godz. 8:00-15:00 w siedzibie III LO, pokój nr 2 (księgowość ).
 2. Na ofertę składają się:
 • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
 • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące)
 • kserokopia dowodu osobistego (dla osób fizycznych).
 1. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta (osobę podpisującą ofertę) „za zgodność z oryginałem”.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Tekst umowy zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń III Liceum Ogólnokształcącego w budynku na parterze i stronie internetowej www.lo3.szczecin.pl (załącznik nr 3). Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne  z akceptacją treści umowy najmu.
 3. Termin składania ofert – do 31.03.2020r. do godz. 12.00.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.03.2020r. o godz. 12.30.
 5. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora szkoły.
 6. Kryterium wyboru ofert na działalność gospodarczą jest wysokość stawek czynszu za miesiąc wynajmu na lokal mieszkalny ( 47m2) i lokal mieszkalny ( 35,7m2)., jak również rodzaj prowadzonej działalności. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 7. Kryterium wyboru ofert na działalność gospodarcza jest wysokość miesięczna stawka czynszu i rodzaj prowadzonej działalności.
 8. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie.
 9. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie ich w siedzibie i na stronie internetowej szkoły www.lo3.szczecin.pl
 10. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.
 11. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostaje najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 12. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony.
 13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 
Wyjaśnienia i  informacje

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Bożena Dorżynkiewicz – kierownik gospodarczy, tel. 91 4600074 w godz. 8:00 do 15:00.
 2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest:
  – w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie ul. Pomorska 150 pok. nr 2
  – na stronie internetowej szkoły www.lo3.szczecin.pl

Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wynajem pomieszczeń w III Liceum  Ogólnokształcącym im. M Kopernika:

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie
 3. Załącznik nr 3 – projekt umowy

  

/* */ /* */