Nowoczesny nauczyciel

Od września 2013 r. III Liceum Ogólnokształcące uczestniczy w projekcie „Nowoczesny Nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin”.
Jest on realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele poszerzali wiedzę i doskonalili umiejętności w obszarze „Techniki uczenia i metody motywujące do nauki”. Wzięliśmy udział w następujących szkoleniach:

  1. Diagnozowanie stylów uczenia się oraz mocnych i słabych stron ucznia.
  2. Techniki uczenia i metody motywujące do nauki.
  3. Rola Rodziców a motywacja dziecka do nauki.
  4. Techniki uczenia się a treści nauczania poszczególnych przedmiotów.
  5. Techniki uczenia i metody motywujące do nauki.
  6. Scenariusze zajęć lekcji (wychowawczych/przedmiotowych – JAK SIĘ UCZYĆ?)

W tym roku szkolnym wybranym obszarem doskonalenia jest „Nauczyciel 45+”.

/* */ /* */