Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.

2. Dokumenty wymagane od kandydata do klasy pierwszej:

od 09 maja do 19 czerwca do godz. 15.00

 • wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany w oparciu o system rekrutacji (www.nabor.pcss.pl/szczecin),

 

od 22 do 26 czerwca do godz. 15.00

 • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, poświadczona przez dyrektora szkoły,
 • kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczona przez dyrektora szkoły

 

od 06 d0 10 lipca do godz. 15.00  (po ogłoszeniu wyników naboru)

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o  wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • dwie aktualne fotografie 3,5 cm x 4,5 cm (podpisane na odwrocie, NIE PASZPORTOWE),

 

3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum decydują poniższe kryteria:

a) liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

b) liczba punktów pochodząca z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną w zależności od wybranego przez kandydata profilu klasy)

c) punkty za świadectwo ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

d) liczba punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia

4. Zasady punktacji:

Kandydat może otrzymać  max. 200 punktów:

 • do 100 pkt. za wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • do 72 pkt. za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od profilu klasy;
 • 7 pkt za świadectwo z wyróżnieniem
 • do 18 pkt. za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum
 •  do 3 pkt za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

 

Profil klasy

Przedmioty, których oceny są przeliczane na punkty

humanistyczno – artystyczny język polski,  matematyka,  język obcy,  wos
biologiczno – medyczny język polski,  matematyka,  język obcy,  biologia

 

Liczba punktów przyznawanych za poszczególne oceny:

ocena liczba punktów
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2

 

  Liczba punktów przyznawanych za wyniki uzyskane w konkursach przedmiotowych:

1. Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty
  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego  10 pkt
  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscypilnarnego   7 pkt
  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscypilnarnego   5 pkt
2. Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty
  dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego    10 pkt
  dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscypilnarnego    7 pkt
  dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscypilnarnego    5 pkt
  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego    7 pkt
  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscypilnarnego    5 pkt
  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscypilnarnego   3 pkt
3. Inne konkursy wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły
  wysokie miejsce na szczeblu międzynarodowym   4 pkt
  wysokie miejsce na szczeblu krajowym   3 pkt
  wysokie miejsce na szczeblu wojewódzkim   3 pkt
  wysokie miejsce na szczeblu powiatowym   3 pkt
  Aktywność społeczna – do 3 pkt
  na rzecz środowiska szkolnego
  w wolontariacie